Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych – tzw. RODO – przekazujemy podstawowe informacje o przetwarzaniu danych.

Administrator danych oraz informacje kontaktowe

Fintech Sp. z o.o.

Nowogrodzka 50 lok. 510
00-695 Warszawa

fintech@fintech.pl
+ 48 661 600 115

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt. a) i pkt. f) RODO. Podstawą przetwarzania danych jest prowadzenie procesów rekrutacyjnych lub prawnie uzasadniony
interes realizowany przez Administratora.


Kategorie danych osobowych

Fintech sp. z o.o. przetwarza dane osobowe związane z działalnością zawodową:

 • dane osobowe ( imię i nazwisko)
 • dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny)
 • dane o wykształceniu ( np., nazwa uczelni, tytuł naukowy, szkolenia, kursy, znajomość j. obcych)
 • informacje o przebiegu zatrudnienia (nazwy zakładów pracy, stanowiska ,zakres obowiązków)
 • inne dane wynikające z realizacji zleceń , w ramach których dane zostały udostępnione
  ( np. zainteresowania, hobby)

Źródło pochodzenia danych

Fintech sp. z o.o. przetwarza dane pozyskane bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą np. poprzez aplikację na stronie fintech.pl, korespondencję bezpośrednią, ogólnodostępne portaleogłoszeniowe i serwisy internetowe, podczas indywidualnych spotkań (np. wizytówki).


Okres przez który dane będą przetwarzane

Dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych albo sprzeciwu

Prawa osoby, której dane dotyczą

Fintech sp. z o.o. informuje osoby , których dane przetwarza, że przysługuje im prawo:

 • dostępu do danych osobowych
 • sprostowania danych
 • usunięcia danych
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • przenoszenia danych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Fintech sp. z o.o. informuje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego sięochroną danych osobowych.